Mikropiloty

V případě poklesu nosných konstrukcí vlivem změny stavu podzákladí provádíme podepření mikropilotami. Mikropiloty vytvoří pevné stabilizační prvky v základové půdě, které brání dalšímu poklesu celých konstrukcí i jejich částí. Po dokončení zůstávají všechny nebo většina stavebních úprav zcela skryty.

metoda hlubinného zakládání

ideální pro rekonstrukce sanace

přenášení tlaku a tahu zatížení

Podepření mikropilotami

Výhody podepření mikropilotami

Piloty jsou základní a nejrozšířenější metodou hlubinného zakládání, jsou univerzální z hlediska geologické rozmanitosti stavenišť.

Mikropiloty (ø do 300 mm) jsou s vysokou účinností a minimálním stavebním zásahem využívány při sanacích a stabilizaci (podchycení) staveb a mohou do zeminy přenášet tahová i tlaková zatížení od konstrukce. Vzhledem k možnému namáhání mikropiloty působí a jsou používány podobně jako kotvy. Mikropiloty nejsou tak náročné na mechanizaci, je možné je provádět i v poměrně stísněných podmínkách.

Provedení mikropilotami zajišťují vyškolení a zkušení pracovníci naší společnosti.

Kde použít mikropiloty

Řešení pomocí mikropilot je vhodné tam, kde se objevuje sedání základů způsobující trhliny v konstrukcích. Je vhodnější a cenově přijatelnější než nákladné, hlučné a časově náročné tradiční metody stabilizace, které vyžadují rozsáhlé stavební práce. Mikropiloty zajistí, že pokleslé konstrukce se plně podepřou a zabrání se jejich dalšímu sedání. V kombinaci s produkty pro zesílení konstrukcí KOMPAKT HVS je stavba stabilizována a zesílena. Po dokončení zůstávají všechny opravy zcela skryty.

Technologický postup

Systém mikropilot je jednoduchý, ale značně účinný. Po minimálním odkopání (pouze k patě základů) v předem stanovených rozestupech se základy upraví pro následnou možnost kotvení převázky (spojující konstrukce) nad pilotami k základům. Mikropilota se zašroubuje hluboko do stabilní základové půdy pomocí lehkého ručního nářadí, dokud se nedosáhne specifického točivého momentu, který určuje únosnost piloty.

Složení mikropiloty

Sestává z hlavy, dříku a kořene. Hlava se nachází u základové konstrukce a přenáší zatížení přes dřík do kořene, který přenáší zatížení do zeminy. Vzhledem ke způsobu přenosu zatížení musí být mikropiloty vyztuženy. Jako výztuž může sloužit armokoš z prutů betonářské výztuže. Hlavy bývají spojeny železobetonovou převázkou, která zajistí rovnoměrné rozložení zatížení pod sanovanou konstrukcí na jednotlivé mikropiloty a spojení mikropilot se základovou konstrukcí.

Zavrtávané mikropiloty

Využíváme zavrtávané mikropiloty, kde se vrtá se přímo výztužným prvkem. Zavrtávané mikropiloty jsou kvalitnější a jednodušší alternativou k trubkovým - vrtaným a následně vyztuženým a injektovaným. Vrtané piloty mají velkou únosnost, solidní teoretickou bázi pro projektování a výpočet a provádění je navíc rychlé. Výztužná tyč opatřená vrtací korunkou se přímo zavrtává do horninového masivu nebo konstrukce. Odpadá nutnost použití vrtného soutyčí a předvrtávání vývrtu pro následné osazení výztuže. Součástí zavrtávání je i injektáž instalovaných prvků. Provádíme ji souběžně během zavrtávání nebo po zavrtání na konečnou délku prvku. Pro injektáž používáme materiály na bázi cementu nebo chemické materiály speciálně určené pro kotvení a stabilizaci.

Trubkové mikropiloty

Výztuž mikropiloty tvoří sestava z dílů ocelových trubek spojených šroubovanými spojníky, které jsou v kořenové části perforovány pro umožnění injektáže. V případě potřeby se do vrtu vloží ještě injektážní trubka.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.