Statické zajištění

Zesilování stavebních betonových a zděných konstrukcí provádíme speciálními technologiemi a jejich kombinacemi, jako jsou ocelové bandáže s předehřevem a torkretovaným betonem, zesilování uhlíkovými přídavnými výztužemi, dodatečnými helikálními nerezovými a sklovláknitými výztužemi nebo předpínacími jednopramencovými lany MONOSTRAND .

50 %

Bohaté zkušenosti

+

50 %

Moderní technologie

=

100 %

Efektivní řešení

Spínání objektů

Objekty spínáme jednopramencovými předpínacími kabely MONOSTRAND . V této spínací technologii jsme jedni z průkopníků v oblasti sanační statiky pozemních a dopravních staveb u nás i na Slovensku. V naší více než 20leté praxi se objevilo nepřeberné množství stavebních sanačních zadání, která se s úspěchem a efektivně touto technologií řešila.

Při správném návrhu a aplikaci předpínacího kabelu získáte ve zděné či betonové konstrukci definitivní dodatečný velmi účinný statický prvek. Při dodatečném předpínání stavebních konstrukcí se předpínací výztuž napíná napínacím zařízením opřeným o vytvrdlý beton nebo zdivo, takže se současně s napínáním výztuže zavádí do konstrukce předpětí. Předpínací síla se po zavedení předpětí přenáší z předpínací výztuže do konstrukce kotvením. Dodatečně předepjatá konstrukce vyztužená kabely se označuje jako kabelobeton, kabelozdivo.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Zesilování lamelami

Technologie uhlíkových lamel se používá pro dodatečné zesílení konstrukcí - hlavně  betonových – v oblasti tahové únosnosti k jejímu zvýšení. Jedná se o speciální vysokopevnostní dodatečnou výztuž lepenou na upravený povrch konstrukce. Materiál lamel je tvořen laminovanými uhlíkovými vlákny s výslednými vysokými pevnostními charakteristikami. Technologie je efektivní pouze u kvalitního betonu zesilované konstrukce, proto ve většině případů před aplikací provádíme odtrhové zkoušky a posouzení.

Jak probíhá zesilování?

Postupujeme v souladu s projekčním podkladem, protože přesná poloha výztuže je zásadní pro její účinnost. Lamely se lepí ručně na čistý obroušený či pemrlovaný betonový povrch do dvousložkového lepidla, namíchaného těsně před aplikací.

Popis technologie

Vyztužení nosných stavebních konstrukcí uhlíkovými lamelami (např. Sika CarboDur) a tkaninami (např. Sika Wrap) je metoda založená na přilepení externí výztuže na líc betonového průřezu, která má velmi vysokou pevnost v tahu. Představuje rychlé a elegantní řešení s minimálními zásahy do původní konstrukce, při potřebě dodatečně zvýšit únosnost průvlaků, trámů, desek, sloupů, stěn apod.

Tuto technologii provádíme včetně jádrových vývrtů a řezání nosných železobetonových konstrukcí. Součástí našich služeb je statické posouzení a odborný návrh zesílení uhlíkovými lamelami a tkaninami.

Sika lamely a tkaniny umožňují rychlou aplikaci bez použití podpěrných prostředků, zdvihacích a přítlačných zařízení po dobu tvrdnutí epoxidového lepidla. Aplikace jsou zvláště vhodné tam, kde je špatný přístup k podkladní konstrukci a omezený pracovní prostor. Co se týče povrchové úpravy zesílení, není nutná ochrana proti korozi ani proti chemickým vlivům. Lamely je možné bez problémů křížit ve více směrech. Povrchy zesílených konstrukcí je možné dále upravovat omítkami, či stěrkami a nátěry.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Zajištění kleneb skořepinami

Klenby poškozené trhlinami a deformacemi, které je potřeba zachovat s ohledem na konstrukční řešení stavby či památkovou hodnotu, lze zajistit a vynést rubovou ŽB skořepinou. Taková dodatečně realizovaná skořepina musí být naddimenzována na potřebná užitná zatížení a také na vynesení stávající klenby.

Rubová skořepina se betonuje na vyčištěnou klenbu s proškrábanými spárami, po navrtání a nalepení kotviček do klenby z rubu a po osazení výztuže. Rubové skořepiny realizujeme výhradně torketovaným betonem, protože nástřikem je beton potřebně hutněn, ale především má nízké procento záměsové vody. Díky tomu nedevastuje ani zbytečně nepřetěžuje stávající konstrukce a cihelnou klenbu. Nástřikem odpadá dynamické zatížení od manipulace s mokrým betonem a jeho strhávání.

Správně navržená a provedená ŽB rubová skořepina je nejen zajišťujícím a stabilizačním prvkem staré klenby, ale stává se také prostorově ztužujícím zásadním prvkem pro danou část stavby.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Vyztužování konstrukcí

Konstrukce vyztužujeme dodatečně vkládanými helikálními výztužemi. Díky tomu, že nekorodují, jsou nezastupitelné pro sešívání trhlin ve fasádě všech typů staveb. Pro svou subtilnost a zároveň zachování vysoké pevnosti jsou vhodné pro památkově chráněné stavby, kde je vyžadován minimální zásah do konstrukce s maximálním efektem. Subtilnost se uplatní i při sanaci panelových objektů, u kterých je dovoleno provádět malé drážky pro sešívání, a při statickém zajištění sendvičových panelů.

Helikální výztuže jsou nerezové – systém KOMPAKT či sklovláknité – systém STATIK . Helikální výztuže jsou odolné vůči agresivnímu prostředí v nadměrně namáhaných konstrukcích. Jejich tvarovatelnost, variabilní aplikace do kombinace vrtů a drážek nabízí nejrůznější konstrukční detaily a kotvení.

Složení helikální výztuže

  • 1 vysokopevnostní helikální (šroubovicová) výztuž
  • 2 polymercementová kotevní malta

Postup

Při použití helikálních výztuží pouze naneseme základovou vrstvu malty do předem vyfrézované a připravené drážky, vložíme do ní výztuže a na ně naneseme druhou vrstvu malty. Při více prutech se tento postup vždy opakuje. Analogicky se provádí i aplikace do vrtů.

Použití helikálních výztuží KOMPAKT i STATIK je obdobné, použití je rozšířeno s ohledem na různost materiálu. Rádi vám doporučíme, který typ helikální výztuže potřebujete.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Stříkaný beton

Pod tlakem stříkáme torkretový plášť z betonu, který slouží jako ochranná nebo zpevňující konstrukce stěn, sloupů, základů, stropů či kleneb.

Stříkaný beton je vždy vyztužen výztužnými sítěmi pro zlepšení vlastností monolitické zpevňující povrchové úpravy zhotovené stříkáním betonu. Sítě připevňujeme k původnímu podkladu pomocí kotev.

Stříkaný/torketovaný beton je aplikován pod tlakem torkretovacími motorovými a vzduchovými stroji. V betonu je proti monolitickému betonu nízké množství záměsové vody, proto se také používá termín suchý torkret, čímž se konstrukce vodou nepřitěžuje, nezamáčí a rychleji probíhá proces tuhnutí a tvrdnutí. Beton se stříká tlakem, který zajišťuje současně hutnění.

Zesilování pomocí stříkaného betonu provádíme na nejrůznější podklady: cihelné nebo kamenné zdivo, beton, skála a další. Technologie vznikla a byla ověřena v dělnictví při ražbě a návazné stabilizaci porubů, tunelů a šachet.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Zesilování základů

Zesilování základů betonových a zděných konstrukcí provádíme speciálními technologiemi a jejich kombinacemi: nejčastěji se jedná o podbetonování či přibetonování ŽB prvků torkretovaným betonem, nebo mikropilotáží a spřežením mikropilot se stávajícími konstrukcemi. Je vždy nutná znalost geologického složení podloží.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Injektáže pevnostní

Provádíme injektáže trhlin, dilatačních a pracovních spár, porézních materiálů – jak tlakově, tak beztlakově. Způsobů a variant použití je celá řada a je nutné vycházet z dané řešené problematiky.

Injektážemi zvýšíte kvalitativní vlastnosti sanovaného původního materiálu stavební konstrukce buď po stránce pevnostní, nebo v odolnosti vůči pronikání vlhkosti.

Doporučujeme a používáme injektovatelné, polymercementové speciální malty, cementové colcrety, polyuretany a pryskyřice.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.

Injektážní zavrtávací tyče

Injektážní zavrtávací kotevní tyče používáme především v nestabilním prostředí zemin a při porušení skalních a poloskalních hornin. Často je tak využíváme při realizaci podzemních staveb.

Injektážní zavrtávací kotevní tyče jsou nastavovatelné tyče opatřené po celé délce levotočivým nebo pravotočivým speciálně tvarovaným závitem. Ocelová silnostěnná trubka je vyrobena ze zušlechtěné oceli o vysoké kvalitě.

Při naší práci používáme typ TITAN, který má staticky vhodnější trubkový průřez, má vysokou kvalitu použité oceli a speciální úpravu zvyšující odolnost proti korozi. Vedle toho lze tyto tyče libovolně zkracovat či prodlužovat.

Rádi vám poradíme, zdarma připravíme kalkulaci.